Skip to content

NEN4400

NEN 4400 certificering

De NEN 4400 norm is ingesteld om het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk fraudebestendig te maken. De NEN 4400 norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van een uitzendonderneming en (onder)aannemer om vast te stellen dat deze zo is ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan. De verplichtingen uit arbeid, bedoeld in de NEN 4400, zijn:
de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies.
Het administreren van identiteitsdocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland

Het volgende wettelijk kader is relevant voor deze norm:

Invorderingswet 1990 (Iw 1990), in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid
Besluit incasso en invordering (Wet Suwi)

Wet op de Omzetbelasting 1968 (Wet OB)

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

Wet op de Loonbelasting 1964 (Wet LB)

Wet op de identificatieplicht (WID)

Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), artikel 8

Algemene wet inzake Rijksbelastingen (Awr)

Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)

Zorgverzekeringswet (Wet Zvw

Meer info?

Neem contact met ons op!

Translate »